บล็อก

13

มี.ค. 22

13/03/2022

Understanding Group Business: How to Optimise Revenue from Meetings and Events

By Bespoke

Introduction to Group Business Revenue Management Group business plays a pivotal role in shaping the revenue streams of hotels, resorts, and event venues. This chapter looks into the fundamental concepts of group business revenue management, highlighting its significance and the challenges that arise in the pursuit of optimising revenue from...

Read More

5

ม.ค. 22

05/01/2022

Forecasting the Future: How Technology is Shaping Hotel Revenue Management

By Bespoke /

The Evolution of Hotel Revenue Management In the ever-evolving landscape of the hospitality industry, the concept of hotel revenue management has emerged as a pivotal strategy for optimising financial performance. At its core, revenue management involves the strategic manipulation of pricing, distribution, and availability of hotel rooms to maximise revenue...

Read More

24

ธ.ค. 21

24/12/2021

Maximising Revenue: Determine the Optimal Room Rate for Your Hotel – Part 2

By Bespoke

Pricing Strategies for Maximizing Revenue In the intricate world of revenue optimisation, pricing strategies serve to guide hotels toward optimal financial performances. In this chapter, we delve into the art and science of crafting room rates that maximise revenue while striking the chord of guest satisfaction. We explore a trio...

Read More

23

ก.ย. 21

23/09/2021

Maximising Revenue: Determine the Optimal Room Rate for Your Hotel – Part 1

By Bespoke /

Introduction In the bustling realm of the hospitality industry, where guest experiences and profit margins intertwine, the art of setting the optimal room rate takes centre stage. Figuring the right balance between profits and guest satisfaction is a crucial aspect and optimal pricing can make or break a hotel's fortunes....

Read More

2

ส.ค. 21

02/08/2021

Revenue Management Strategies in the Hotel and Airline Industries

By Bespoke

Taking Off or Checking In: A Comparative Analysis of Revenue Management Strategies in the Hotel and Airline Industries Introduction In the ever-evolving landscape of the hospitality and travel sectors, the art of maximising revenue has emerged as a pivotal force driving success and sustainability. Welcome to the exploration of "Taking...

Read More

4

ก.ค. 21

04/07/2021

Geographic Information Systems for Hotel Revenue Management

By Bespoke /

Geographic Information Systems (GIS) are a game-changer for hotel revenue management. By integrating geographic data into forecasting and decision-making processes, GIS provides a visual layer of insight that goes beyond traditional data analysis methods. Hotels can identify patterns, trends, and relationships that would be difficult to discern otherwise, ultimately leading...

Read More

13

มี.ค. 21

13/03/2021

Unlocking Profit Potential: The Power of Sophisticated Revenue Management Software

By Bespoke /

In the ever-evolving landscape of the hospitality industry, the art of revenue management has emerged as a pivotal force driving the success and profitability of hotels. With each passing day, hoteliers are presented with new challenges and opportunities, making the mastery of revenue management a crucial skill. At the heart...

Read More

5

ม.ค. 21

05/01/2021

Embracing the Future: Hotel Revenue Management in the Age of Big Data – Part 2

By Bespoke

Implementing Data Analytics in Revenue Management Data analytics has emerged as a game-changer for hotel revenue management. By employing sophisticated tools and techniques, hotels can extract valuable insights from vast datasets, leading to more informed decision-making and revenue optimisation. This chapter explores the pivotal role of data analytics in revenue...

Read More

23

ก.ย. 20

23/09/2020

Embracing the Future: Hotel Revenue Management in the Age of Big Data Part 1

By Bespoke

Introduction In the dynamic landscape of the hotel industry, the art of revenue management has emerged as a crucial pillar for success. As hoteliers navigate through a rapidly evolving market, the need for data-driven decision-making has never been more significant. In this digital age, where information is king, hoteliers are...

Read More

13

มี.ค. 20

13/03/2020

Analytics for Strategic Decision Making

By Bespoke /

Understanding Hotel Analytics While it is undeniable that there is a tremendous amount of data generated throughout the guest journey, for the vast majority of Hoteliers data analytics still remains an unexplored and overlooked domain.  Most of the time they will find themselves trying to find the right balance between...

Read More

ติดต่อเรา

เรายินดีต้อนรับทุกคำถาม และข้อสงสัยเกี่ยวกับกระบวนการการทำงานของเรา รวมถึงให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการรายได้ของบริษัทคุณ

    European HQ Location IconPriory Road, London, N8 8LR, U.K. Phone Icon+44 (0) 207 097 1615 E-mail Iconinfo@bespokerm.com
    Asian HQ Location IconSoi Krung Thonburi 5, Khlong Ton Sai, Khlong San, Bangkok 10600, Thailand Phone Icon+66 (0) 94 695 1695 E-mail Iconinfo@bespokerm.com
    Top